LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH (SỬA ĐỔI)

Cần tạo hành lang pháp lý đầy đủ

- 11:30, 15/06/2022

Việc sửa đổi bổ sung luật khám chữa bệnh (sửa đổi) cần tạo ra hành lang pháp lý, để có những định hướng chủ trương chính sách trong hoạt động khám chữa bệnh rõ hơn, để khắc phục được các vấn đề bất cập đang đặt ra. Đây là nhận định mà các ĐBQH đưa ra bên lề hành lang Quốc hội.

 
Nguyễn Thăng - Văn Tùng - Xuân Sơn