Bỏ khung giá đất – bước đột phá trong lĩnh vực đất đai

- 06/03/2024, 18:39 - Chia sẻ

Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua được kỳ vọng sẽ giải quyết được những tồn tại trên thị trường bất động sản trong thời gian qua. Một trong những điểm mới đáng chú ý là về bỏ khung giá đất, định giá đất theo thị trường, sửa đổi nguyên tắc phương pháp định giá đất.

Hà An – Anh Thơ – Nguyễn Thăng – Xuân Sơn
#