Bùi Đình Ngoan
Bí thư Chi bộ Ấp 1, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Bùi Đình Ngoan