Hà Nội thành lập Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới

- Thứ Tư, 21/09/2022, 16:55

Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới.

Theo đó, Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban Tôn giáo thành phố thực hiện việc liên hệ, phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố, các tổ chức, cá nhân thuộc tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.

Đồng thời, tham mưu giúp lãnh đạo Ban thực hiện chức năng quản lý nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, nội dung công tác đối với lĩnh vực tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; tiếp nhận phân loại, đề xuất cách xử lý, giải quyết các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân liên quan đến tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới theo quy định.

Hà Nội thành lập Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới -0
TS. Phạm Tiến Dũng, Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức Trưởng Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới - Nguồn: hanoimoi.com.vn

Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới giúp Trưởng ban Tôn giáo thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như: Tham mưu, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị giải quyết liên quan đến nội dung hoạt động của tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới; thẩm định hồ sơ thực tế, tham mưu đề xuất lãnh đạo Ban xem xét giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, nhằm đáp ứng kịp thời nguyện vọng chính đáng của tổ chức, cá nhân đúng quy định của pháp luật, khách quan khoa học.

Đồng thời, thường xuyên liên hệ với các đơn vị có liên quan, các địa phương, cơ sở tín ngưỡng, người chuyên thực hành tín ngưỡng và các cá nhân, tổ chức liên quan đến tôn giáo khác chấp hành thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, làm đầu mối giúp lãnh đạo Ban phối hợp thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực, tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới...

Như vậy, Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội có 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 (Phòng Tín ngưỡng và Hiện tượng tôn giáo mới).

PV