Đại hội Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

- 20:21, 22/06/2022

Ngày 21 - 22.6 diễn ra Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội Thư viện Việt Nam.

Bắt nhịp xu thế mới

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 chỉ rõ, Hội Thư viện Việt Nam đã hoạt động tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Đặc biệt, Hội đã chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”; đồng thời, tích cực tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật Thư viện, Nghị định của Chính phủ, các Thông tư, Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Công tác thông tin - tuyên truyền, trưng bày, triển lãm sách báo và tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21.4 với hàng trăm hoạt động, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân; truyền bá tri thức trong cộng đồng dân cư; lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc, phát triển thư viện.

Bắt nhịp xu thế mới,Bắt nhịp xu thế mới
Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027

Mặc dù có nhiều thành tựu quan trọng song thẳng thắn nhìn nhận, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam Trần Thị Bích Huệ cho hay, qua 15 năm hoạt động, vai trò và vị thế của Hội chưa được nâng lên như mong muốn. Các cấp chính quyền và lãnh đạo địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác của Hội. Hoạt động mặc dù có một số đổi mới nhưng vẫn còn nghèo nàn, chưa thật sự hấp dẫn hội viên và khẳng định rõ vai trò, tác dụng của Hội đối với đời sống xã hội, sự phát triển của ngành Thư viện Việt Nam…

Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hữu Giới tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phát biểu ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Hữu Giới cho biết, hướng tới 20 năm thành lập (2026), Hội Thư viện Việt Nam phát huy tinh thần “dân chủ - trí tuệ - đổi mới - sáng tạo”, góp phần phát triển ngành Thư viện bền vững.

Hương Sen