Vĩnh Phúc: Ngăn chặn tình trạng nhà thầu được tạm ứng hợp đồng nhưng thi công chậm, sử dụng vốn sai mục đích

- Thứ Hai, 05/12/2022, 13:50 - Chia sẻ

Thực hiện theo chỉ thị số 14-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hiệu quả, chất lượng quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bản tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 8123/UBND-KT4 chỉ đạo gửi các PCT UBND tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và khu vực, các Công ty TNHH MTV Thuỷ Lợi.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc chưa thu hồi hết tạm ứng quá hạn thuộc niên độ năm 2021 và để phát sinh các khoản tạm ứng quá hạn mới trong năm 2022.

Ngăn chặn tình trạng nhà thầu được tạm ứng hợp đồng nhưng thi công chậm, sử dụng vốn sai mục đích -0
Ảnh minh hoạ.

Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị nghiêm túc rà soát tất cả các dự án có tạm ứng quá hạn và đẩy mạnh các biện pháp thu hồi ngay đối với các khoản tạm ứng quá hạn có liên quan đến nhà thầu. Trường hợp nhà thầu sử dụng vốn tạm ứng sai mục đích, chủ đầu tư đã đôn đốc nhiều lần nhưng không hợp tác, chây ì không thực hiện việc nộp hoàn ứng, chiếm dụng vốn ngân sách nhà nước kéo dài, có nguy cơ gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; các chủ đầu tư nghiên cứu pháp luật về hợp đồng, thực hiện ngay các thủ tục liên quan gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra và cơ quan tố tụng để giải quyết theo quy định.

Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm rà soát, xử lý nghiêm theo quy định đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo. Chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của gói thầu, không để xảy ra tình trạng nhà thầu trúng thầu và được tạm ứng hợp đồng nhưng thi công chậm, sử dụng vốn sai mục đích.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục giao đất theo quy định. Chủ động đề xuất tháo gỡ kho khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, môi trường, GPMB.

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở tài chính và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt việc tạm ứng, thanh toán kế hoạch vốn xây dựng cơ bản, vốn cho chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thanh quyết toán dự án hoàn thành bảo đảm đúng quy định, không để tình trạng tạm ứng kéo dài do chưa có khổi lượng thực hiện, tạm ứng để bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng không chi trả, tránh tình trạng các dự án có số dư tạm ứng theo chế độ, chưa thu hồi, chưa quyết toán đề nghị chuyển nguồn sang năm sau. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (thuộc nghiệm vụ của đơn vị) về việc cho phép tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tư pháp, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu cần thiết xây dựng quy định về tạm ứng trong đầu tư xây dựng, đảm bảo việc thực hiện công tác giải ngân, thanh toán vốn đúng theo quy định về quản lý nguồn vốn ngân sách và đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ giải ngân thanh toán của Trung ương, tỉnh uỷ và UBND tỉnh.

Yêu cầu các sở xây dựng chuyên ngành, Thanh tra tỉnh chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá đầu tư; kịp thời phát hiện các vi phạm của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu tham gia thực hiện dự án để xảy ra việc tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản quá hạn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước; đồng thời đưa công tác thu hồi tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án.

Sở tài chính căn cứ chức năng quản lý nhà nước của đơn vị mình, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc tạm ứng vốn, thu hồi vốn tạm ứng. Chủ động chỉ đạo, đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng (đặc biệt là vốn tạm ứng quá hạn), đề xuất các biện pháp xử lý các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công vi phạm theo đúng quy định hiện hành.

Giao các PCT UBND tỉnh: Theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức họp, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị; theo thẩm quyền chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án, thu hồi vốn tạm ứng (đặc biệt vốn tạm ứng quá hạn), quyết toán dự án theo quy định; chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Cao Kỳ - Lê Tú
#