Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

- Thứ Tư, 18/01/2023, 08:33 - Chia sẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 31.12.2022 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực, đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu nhiêm vụ trong tình hình mới, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh; kịp thời phát hiện, xử lý, kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; kịp thời chuyển cơ quan để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật khi có dấu hiệu tội phạm.

Tiếp tục đẩy nhanh hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng và những hành vi khác vi phạm pháp luật PCTN; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiếm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trao đổi, quản lý và xử dụng thông tin về PCTN; để kịp thời thu hồi tiền, tài sản, vụ việc, vụ án có liên qua đến tham nhũng. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi
#