Lào Cai: Xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

- Thứ Sáu, 23/06/2023, 09:56 - Chia sẻ

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về việc đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Theo đó, thời gian qua, một số cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức Lào Cai tham mưu các nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm thời hạn yêu cầu, chưa phát huy hết trách nhiệm và trí tuệ, sự tâm huyết; việc tham mưu, đề xuất có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; chất lượng tham mưu còn chung chung, không đề xuất phương án cụ thể để thực hiện. Việc tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chất lượng còn hạn chế, chậm tiến độ, nhất là các nhiệm vụ đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư... dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh... Điều này ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Lào Cai: Xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
 -0
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Để khắc phục tình trạng trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị, địa phương còn tồn tại các hạn chế đã nêu.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không điều chỉnh giảm các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương mình sang đơn vị khác; không giải quyết công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, các đơn vị phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định; xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Theo Noichinh.vn
#