Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Lê Thu Hà: Nhiều giải pháp được đưa ra để tăng thu nhập và việc làm cho lao động nữ