UBTVQH và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2012