Tuyên Quang: Giám sát công tác quản lý, bảo trì công trình giao thông đường bộ 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện công tác quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chưa hiệu quả; cơ cấu tổ chức bộ máy của Hạt Quản lý giao thông các huyện chưa thống nhất, cơ sở vật chất khó khăn... Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong áp dụng thực hiện các văn bản luật; kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh tại cơ sở, có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn giải quyết khó khăn, hạn chế trong quản lý và bảo trì công trình giao thông đường bộ trên địa bàn.

LINH NGUYỄN