Tuyên Quang: Xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2019 trên địa bàn huyện Sơn Dương. cho thấy: Huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ môi trường còn hạn chế. Cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã chủ yếu là cán bộ quản lý đất đai kiêm nhiệm; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nhưng chưa toàn diện… Đoàn đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền; duy trì, phát huy hiệu quả của các mô hình khu dân cư tự quản về môi trường; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.