Dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2022

Trình Quốc hội 4 chuyên đề giám sát 

Xem với cỡ chữ
Chiều 14.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022

Về dự kiến giám sát chuyên đề, trên cơ sở kết quả lựa chọn của Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết đã tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách lĩnh vực lựa chọn 6 chuyên đề trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Cụ thể, chuyên đề 1 "Việc thực hiện pháp luật về công tác lập quy hoạch giai đoạn 2021-2030"; chuyên đề 2 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí (trọng tâm về tài chính, tài sản công, mua sắm công, dịch vụ sự nghiệp công…); chuyên đề 3 "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12.3.2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021"; chuyên đề 4 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở (bao gồm nhà ở xã hội) và kinh doanh bất động sản trong giai đoạn 2015-2020"; chuyên đề 5 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1.7.2012 đến ngày 1.7.2021"; chuyên đề 6 "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, phát triển năng lượng". Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 trong số 6 chuyên đề để trình Quốc hội lựa chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao (2 chuyên đề còn lại giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát và báo cáo Quốc hội).

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, về tổng thể, dự kiến chương trình giám sát năm 2022 như đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội là cơ bản phù hợp, bám sát quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và quy chế phục vụ hoạt động giám sát, gắn với những vấn đề nổi lên được cử tri và Nhân dân quan tâm. Năm 2022, ngoài việc xem xét các báo cáo, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao tại Kỳ họp thứ Ba và Kỳ họp thứ Tư, mỗi kỳ là một chuyên đề; Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát 2 chuyên đề tại Phiên họp tháng 8 và tháng 12.

Về nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 trong 6 chuyên đề để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định gồm các chuyên đề 1,2,3 và 5. Với chuyên đề 4 và chuyên đề 6, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, sẽ nghiên cứu giao cho cơ quan của Quốc hội giám sát. Đối với các đề xuất giám sát liên quan đến lĩnh vực đất đai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chưa đưa vào chương trình giám sát năm 2022 vì hiện nay, các cơ quan cũng đang khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết 19/NQ-TW về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai và tổng kết thi hành Luật Đất đai. 

Thành Trung