Triển khai thi hành Luật Biên phòng 

Xem với cỡ chữ
Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ Mười, ngày 11.11.2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 286/QĐ-TTg xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc tổ chức thi hành luật.

Theo đó, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách; điều ước quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với Luật Biên phòng Việt Nam.

Về xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong tháng 9.2021 trình Chính phủ 2 nghị định (gồm nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam, quy định chi tiết khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 21, khoản 2 Điều 27 và nghị định quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của bộ đội biên phòng, quy định chi tiết khoản 2 Điều 22). Trong tháng 9.2021, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng phê duyệt Đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới và Dự án Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật của bộ đội biên phòng giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng phải hoàn thành xây dựng 2 thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong tháng 11.2021 gồm: Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; phối hợp giữa bộ đội biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, quy định chi tiết khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 29 và Thông tư quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và hình thức quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của bộ đội biên phòng, quy định chi tiết khoản 3 Điều 19. 

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

N. Bình