Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội

Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp 

Xem với cỡ chữ
Để ứng phó với những tình huống do thiên tai gây ra trong năm 2021, Ông CHU PHÚ MỸ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho rằng, bên cạnh việc duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ ở các cấp để theo dõi, tổng hợp và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại. Trong đó, chú trọng triển khai đồng bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chỉ đạo, điều hành, dự báo, cảnh báo, đồng thời xây dựng, rà soát, cập nhật phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.
Ông CHU PHÚ MỸ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội
Ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội

- Từ kinh nghiệm trong công tác ứng phó trong công tác phòng chống thiên tai, ông nhận định như thế nào về lĩnh vực này  trong năm 2021?

-Từ tổng hợp tình hình khí tượng 6 tháng đầu năm 2021 được Đài Khí tượng Thy văn khu vc đồng bng Bc Bộ cung cấp cho thấy tình hình thiên tai tiếp tục có những diễn biến bất thường. Trong đó phải kể đến hin tượng ENSO đang có xu thế nhit độ mt nước bin khu vc trung tâm Thái Bình Dương tiếp tc trong pha lnh và hin tượng La Nina còn duy trì vi xác sut khong 95%, sau đó có xu hướng gim dn và có kh năng chuyn dn sang trng thái trung tính vào mùa hè năm 2021.

Năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 14 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới, trong đó thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng trực tiếp của 03 cơn bão và hoàn lưu sau bão; xảy ra 411 vụ cháy, làm 06 người chết, 25 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 606 vụ chập điện trên cột, 812 sự cố và 01 vụ nổ do rò rỉ khí gas làm 05 người bị thương.

Cùng với đó, bão và áp thp nhit đới được d báo, t nay đến khong tháng 5.2021 ít có kh năng xut hin bão và áp thấp nhiệt đới trên Bin Đông. Sang tháng 6 và tháng 7.2021, bão và áp thấp nhiệt đới có kh năng bt đầu hot động vùng bin phía Bc Bin Đông. Đề phòng các cơn bão mnh, có hướng di chuyn phc tp và gây gió mnh trên bin trong các tháng mùa mưa bão năm 2021.

Bên cạnh đó là có khong 4 - 6 đợt không khí lnh và không khí lnh tăng cường nh hưởng đến khu vc và ít có kh năng gây ra rét đậm, rét hi. Còn nng nóng có kh năng xut hin t cui tháng 5 đến tháng 8, trong toàn mùa có kh năng xut hin t 7 – 9 đợt nng nóng trên din rng nhưng không kéo dài như năm 2020.

Hin nay, do nh hưởng ca biến đổi khí hu, thiên tai, các hin tượng thi tiết cc đoan s din ra ngày mt khó lường v tn sut và thi gian xut hin, điu đó s kéo theo các nguy cơ cao v các s c, thm ha cháy, n, sp đổ công trình… Song song với đó là tình hình din biến dch bnh Covid-19 ngày càng phc tp, vn đề ô nhim môi trường, trt t an toàn giao thông… là mt trong nhng vn đề cp bách cn quan tâm trong năm 2021.

- Vậy để tiếp tục ứng phó có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai ngay trong năm 2021, Hà Nội đã và sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông ?

-Để tiếp tc phát huy có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai ngay trong năm 2021, bên cạnh việc triển khai xây dựng, hoàn thiện và thực hiện hiện hiệu quả Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025” nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật phòng, chống thiên tai; Luật Đê điều, Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai… cần đẩy mạnh công tác rà soát cập nhật, điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với thực tế của đơn vị mình. Bố trí đủ nguồn lực để chủ động thực hiện tốt các kế hoạch, phương án đã phê duyệt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm,…

chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ
Để chủ động phòng chống thiên tai, thành phố Hà Nội luôn chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trc ban 24/24 gi các cp để theo dõi, tng hp và tham mưu kp thi các bin pháp phòng, chng, ng phó và khc phc hu qu s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn xy ra trên địa bàn Thành phố; Tiếp tc trin khai đồng b nhiu bin pháp nhm gim thiu đến mc thp nht thit hi do s c, thiên tai xy ra: Tăng cường công tác truyn thông, tuyên truyn, ph biến pháp lut, đào to, tp hun, din tp; Trin khai đồng b, ng dng khoa hc, công ngh vào công tác ch đạo, điu hành, d báo, cnh báo; Rà soát, đề xut b sung, nâng cp trang thiết b, công c h tr phc v công tác vào chương trình, kế hoch hàng năm; Xây dng, rà soát, cp nht phương án, kế hoch phòng chng thiên tai, lng ghép ni dung phòng, chng thiên tai và quy hoch, kế hoch phát trin kinh tế, xã hi.

- Theo ông, trong công tác phòng chống thiên tai đâu là những khó khăn mà Hà Nội phải vượt qua ?  

-Được s quan tâm, ch đạo ca Chính ph và các b, ngành Trung ương, Thành y, Hi đồng nhân dân, UBND Thành phố Hà Nội đã quan tâm ch đạo sâu sát, quyết lit công tác chun b phòng, chng, ng phó, khc phc hu qu s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn; ch đạo huy động lc lượng, phương tin, vt cht theo phương châm “4 ti chđảm bo sn sàng ng phó khi có tình hung xy ra. Trong công tác, Ban Ch huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cp, các ngành đã t chc, duy trì nghiêm túc chế độ trc ban theo quy định; ch động trin khai các hot động phòng, chng, ng phó, khc phc hu qu s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn, sm n định đời sng nhân dân...

Tuy nhiên, do trên địa bàn thành ph thường xuyên chu nh hưởng nhiu loi hình thiên tai như bão, ngp lt khi có mưa ln, lũ rng ngang, thiếu ht ngun nước; tình hình cháy, n, s c, tai nn vn tiếp tc có din biến phc tp. Trong khi, trang thiết b, vật tư phương tiện tại cp huyn, cp xã tuy đã được trang bị, nâng cp nhưng chưa đáp ng được vi tình hình thc tế, nht là trang thiết b phc v quan trc và cnh báo, phương tin phc v công tác cu h cu nn; lc lượng trc tiếp làm công tác phòng, chng thiên tai là kiêm nhim, đảm nhim nhiu v trí công vic, chưa được đào to chuyên sâu nên còn hn chế trong công tác tham mưu, báo cáo.

Cùng với đó, vic đầu tư cho khu vc trong h thng sông Đáy theo Quyết định s 1821/QĐ-TTg Quy hoch phòng chng lũđê điu sông Đáy chưa được trin khai, do đó khu vc mt s huyn như Chương M, M Đức, ng Hòa, Thch Tht, Quc Oai... còn gp bt li khi xy ra mưa ln cũng như lũ rng ngang đổ v. Vic b trí kinh phí cho công tác duy tu, bo dưỡng các công trình phòng, chng thiên tai còn hn chế, chưa kp thi. Mt s d án thc hin chưa hoàn thin do thiếu vn.

 Ngoài ra, mt s qun, huyn, xã, phường và đơn v vn còn tư tưởng ch quan do đó xây dng phương án phòng, chng thiên tai chưa c th, chưa sát thc tế nht là nhng khu vc có nguy cơ cao xy ra lũ quét, lũ rng ngang, st l đất; chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kp thi. Nhn thc ca mt b phn người dân còn thp; s phi hp gia các cp, các ngành chưa cht ch. Công tác lng ghép vào quy hoch, kế hoch phát trin kinh tế, xã hi ca địa phương nhiu nơi chưa được quan tâm đúng mc. Mt s qun, huyn chưa tp trung ch đạo vic thu qu phòng, chng thiên tai. Kết qu thu, chi qu phòng, chng thiên tai còn hn chế do còn mt s khó khăn, vướng mc trong công tác t chc thu, qun lý, s dng qu.

- Để khắc phục những khó khăn, bất cập Hà Nội sẽ chủ động triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông  ? 

-Từ thc tin triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua cho thấy để nâng cao hiu qu trong công tác này, Hà Nội cn tp hun, nâng cao trình độ chuyên môn trong hot động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cp, đặc bit là lc lượng xung kích phòng, chng thiên tai, lc lượng trc tiếp làm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đáp ng các nhim v nhanh chóng, kp thi, hiu qu hơn.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác kim tra, giám sát; áp dng nghiêm các mu biu, quy định, quy chế v thông tin báo cáo; thường xuyên hp giao ban, tng hp tình hình ca các b phn tham mưu công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Bên cạnh đó, công tác d báo, cnh báo cn kp thi, chính xác, cp nht thường xuyên đảm bo độ tin cy và sát vi din biến thc tế; thông tin, truyn thông đến người dân, công đồng mt cách khn trương, chính xác thông qua nhiu hình thc phong phú đa dng. Quan tâm đầu tư trang thiết bđào to tp hun nâng cao nhn thc và k năng ng phó cho lc lượng phòng chống thiên tai ti ch và người dân, cng đồng.

-Xin cám ơn ông!

Bảo Ngân thực hiện