Kiên định mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền

- Thứ Tư, 07/02/2024, 17:22 - Chia sẻ

Tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đặt ra cho ngành ngân hàng nói chung và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nói riêng nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, BHTGVN đã nỗ lực triển khai tốt nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tổ chức. Kiên trì mục tiêu  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Hoàn thành sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền

Năm 2023, BHTGVN triển khai có hiệu quả với nhiều đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động, khẳng định vai trò then chốt của tổ chức tài chính Nhà nước hoạt động với tôn chỉ bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Đặc biệt, BHTGVN đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG). Trong đó, tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước để thống nhất các nội dung trọng tâm trong đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Luật BHTG. Qua đó, BHTGVN hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt hơn nữa quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tăng cường vai trò của chính sách BHTG trong công tác đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng.

BHTGVN hiện bảo vệ cho hơn 110 triệu lượt người gửi tiền tại 1.280 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 96 Ngân hàng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 1.179 quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND), 1 Ngân hàng hợp tác xã và 4 tổ chức tài chính vi mô. Năm 2023, BHTGVN cũng thực hiện tốt công tác quản lý thu phí, tổng số phí BHTG thu được trong năm là 9.267 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 110 nghìn tỷ đồng, quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Ngân hàng Nhà nước giao. Với nguồn lực tài chính tăng trưởng khá được tích lũy qua từng năm, BHTGVN có thể sẵn sàng chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền khi cần thiết và tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng.

BHTGVN đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ mới trong quá trình tham gia kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng, nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị, điều hành về kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, BHTGVN còn cử cán bộ tham gia Ban Kiểm soát đặc biệt tại các tổ chức tham gia BHTG; xây dựng mức vốn khả dụng nhằm chủ động nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đủ điều kiện vay vốn; giám sát, phân tích, đánh giá, cảnh báo an toàn đối với hệ thống QTDND.

BHTGVN cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tiếp tục thực hiện giám sát thường xuyên 100% tổ chức tham gia BHTG, tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các tổ chức tham gia BHTG có nguy cơ rủi ro, gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra năm 2023 đã được Hội đồng quản trị BHTGVN phê duyệt đối với 266 tổ chức tham gia BHTG và 100% kế hoạch kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với 60 QTDND.

Công tác tuyên truyền chính sách BHTG trong năm 2023 luôn bám sát theo định hướng tại Chiến lược phát triển BHTG đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đặc biệt là các nội dung liên quan đến đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG, Luật Các tổ chức tín dụng. BHTGVN tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động tuyên truyền trên nhiều kênh truyền thông khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của người gửi tiền về chính sách BHTG.

Đặc biệt, trong tháng 11.2023, BHTGVN đã đăng cai, tổ chức thành công Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Tăng cường vai trò của tổ chức BHTG trong phát hiện sớm và can thiệp kịp thời”. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ ngân hàng trung ương và các tổ chức BHTG trên thế giới.

Với những kết quả nói trên, BHTGVN đã trở thành một điểm tựa quan trọng cho các tổ chức tín dụng trong việc củng cố, duy trì hoạt động tài chính – ngân hàng; trở thành một kênh giám sát, tham mưu cho NHNN đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của các tổ chức tín dụng.

Xác lập vị thế, khẳng định vai trò

Tuy chặng đường sắp tới còn nhiều thách thức, nhưng đây cũng là cơ hội để BHTGVN tiếp tục phát triển. Tập thể người lao động trong toàn hệ thống BHTGVN cần quyết tâm - quyết liệt - sáng tạo để đạt kết quả tổng thể cao hơn, góp phần khẳng định vị thế của BHTGVN trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Để tiếp tục nâng cao vai trò của chính sách BHTG và hoạt động của tổ chức BHTG tại Việt Nam, năm 2024, BHTGVN sẽ triển khai đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ sau:

Thực hiện giám sát đối với các tổ chức tham gia BHTG định kỳ, đột xuất. Hoàn thành việc cấp, thu hồi chứng nhận tham gia BHTG theo đúng quy định pháp luật. Theo dõi, giám sát, phân tích và tăng cường cảnh báo, nâng cao hiệu quả tham mưu, đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, tiềm ẩn gây mất an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng;

Kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG theo định kỳ và kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Tiếp tục thực hiện các nội dung Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Chi nhánh BHTGVN với các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước giao về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng;

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND; Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án củng cố phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến 2030;

Tăng cường vai trò của BHTGVN trong tham gia, hỗ trợ, xử lý tổ chức tham gia BHTG yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt, trong đó: Cử cán bộ tham gia Ban KSĐB; tham gia quản trị, điều hành QTDND được kiểm soát đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN; tham gia ý kiến đối với phương án xử lý pháp nhân các QTDND được kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện cho vay đặc biệt khi có phát sinh; hoàn thành việc xây dựng phần mềm phục vụ nghiệp vụ kiểm soát đặc biệt;

Tính và thu phí BHTG đầy đủ theo đúng quy định pháp luật; thực hiện miễn nộp phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt; hoàn thành việc thực hiện mô phỏng trả tiền bảo hiểm tại tổ chức tín dụng;

Nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi một cách linh hoạt, đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn, hiệu quả;

Triển khai hiệu quả các mục tiêu của Đề án truyền thông chính sách BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng kế hoạch truyền thông tổng thể về việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG.

Kiều phi
#