Thành phố Long Xuyên quyết tâm hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng năm 2024

- Thứ Năm, 08/02/2024, 13:44 - Chia sẻ

Năm 2023, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu tỉnh giao. Năm 2024, Thành ủy, HĐND, UBND và ban ngành đoàn thể TP. Long Xuyên quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2024, TP. Long Xuyên đề ra 10 chỉ tiêu: (1) Tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 39.660 tỷ đồng; (2) Xây dựng là 9.061 tỷ đồng; (3) Nông nghiệp là 2.756 tỷ đồng; (4) Tổng mức bán lẻ hàng hóa là 28.795 tỷ đồng; (5) Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống là 10.653 tỷ đồng; (6) Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 1.192 tỷ đồng; (7) Chi ngân sách trên địa bàn 1.069 tỷ đồng; (8) Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 94,4%; (9) Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia hơn 91%; (10) Giải quyết việc làm cho 5.000 lao động và đào tạo nghề cho 3.300 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo, duy trì tỷ lệ ở mức 0,1%. Tập trung hỗ trợ, mời gọi đầu tư các dự án, khu công nghiệp Vàm Cống, khu đô thị phía Tây,…

Để đạt các chỉ tiêu, lãnh đạo TP. Long Xuyên đưa ra 10 giải pháp trọng tâm: (1) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, mời gọi, thu hút đầu tư để tạo việc làm, nâng cao đời sống của Nhân dân. (2) Thực hiện đúng dự toán hàng năm; quản lý, điều hành thu - chi ngân sách chặt chẽ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (3) Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện, nâng chất tiêu chí Đô thị loại I, nhất là hạ tầng giao thông; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án. (4) Tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa và xã hội, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy các mô hình sinh kế đạt hiệu quả. (5) Tăng cường quản lý, kiểm tra về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, PCCC và mỹ quan đô thị. (6) Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. (7) Tăng cường rà soát nắm tình hình, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm. (8) Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính. Tăng cường kỷ cương hành chính, nêu cao văn hóa, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. (9) Tăng cường công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. (10) Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

PV
#