Khuyến khích thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp

- Thứ Năm, 29/09/2022, 16:00 - Chia sẻ

Sáng 29.9, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, tổ chức Đoàn phải khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 

Vững bước phát triển trong giai đoạn mới

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhìn nhận, việc đại hội đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, với 10 chỉ tiêu, 8 đề án và đặc biệt là 2 khâu đột phá về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” và “Xung kích trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” sẽ là tiền đề để Ban Chấp hành khóa mới phát huy năng lực sáng tạo, phẩm chất, tính năng động, bản lĩnh, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai các hoạt động, phong trào; đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô vững bước phát triển trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp đã được đại hội thảo luận và xác định, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố quan tâm chỉ đạo, làm tốt hơn nữa 5 nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Khuyến khích thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Đại hội

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, các cấp bộ Đoàn thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng Thủ đô và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục kiên trì tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện hiệu quả và thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lấy thanh niên, thiếu nhi làm trung tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các tổ chức Đoàn thành phố cần tạo môi trường và cơ hội cho thanh niên rèn luyện, hoàn thiện và trưởng thành, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiên phong trong khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Cùng với việc chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là đối với các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, các tổ chức Đoàn Thanh niên thành phố phải tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

“Trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên thành phố cần xác định, chỉ đạo triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên bảo đảm thực chất, lan tỏa, rộng khắp, bảo đảm tính định hướng và hiệu quả, bền vững, sáng tạo, trong đó chú trọng lấy thanh, thiếu nhi làm trung tâm, chủ thể của hoạt động gắn sát với yêu cầu của đời sống xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao. Lựa chọn những mô hình, cách làm, phần việc vì cộng đồng, vì xã hội hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn Đoàn...”, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Khuyến khích thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp -0
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Thành đoàn chỉ đạo tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đổi mới phương thức hoạt động trong thời kỳ mới, phải thể hiện được khả năng dẫn dắt, hỗ trợ các tổ chức Đoàn trong các phong trào, hoạt động. Đoàn Thanh niên cần năng động trong mọi hoạt động, tự chỉnh đốn, tự đổi mới để đại diện được tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của thế hệ trẻ; phải tạo được môi trường bình đẳng, trong sáng, nghĩa tình để cán bộ, đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố khóa mới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tập thể Ban Chấp hành sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà đại hội đề ra, góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô tiếp tục phát triển vững mạnh, là một trong những lá cờ đầu của cả nước; ghi dấu ấn đậm nét một nhiệm kỳ mới với những khí thế mới, góp sức xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xây dựng đất nước phồn vinh...

Văn Anh
#