Hòa Bình

Giữ gìn bản sắc văn hóa trong hội nhập, phát triển

- 05:33, 07/08/2022

Là vùng đất cổ có bề dày lịch sử, Hòa Bình không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hữu tình mà còn được biết đến từ những nét đặc sắc trong phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong tiến trình hội nhập và phát triển, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân…

Chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Hòa Bình là “miền đất sử thi” hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, với 74,31% dân số người đồng bào dân tộc thiểu số. Trải qua hàng nghìn năm xây dựng và phát triển, đến nay, các dân tộc anh em trên địa bàn đã gây dựng nên nền văn hóa đậm đà bản sắc. Trong đó, những làn điệu dân ca, nghệ thuật chiêng, mo, sử thi của người Mường được đánh giá cao trong nền văn hóa Việt Nam. Ngoài lưu giữ những nét đẹp trong phong tục tập quán, tín ngưỡng, đồng bào các dân tộc còn chú trọng bảo tồn và lưu giữ những giá trị di sản về văn học, ngôn ngữ, chữ viết, tri thức dân gian, trang phục... Điều đó đã tạo nên sự đa văn hóa và sức hấp dẫn riêng, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa nói chung và ngành du lịch trên địa bàn.

Giữ gìn bản sắc văn hóa trong hội nhập, phát triển

Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề ra 6 nhóm giải pháp. Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức phổ biến truyền dạy các di sản văn hóa; đẩy mạnh liên kết sản xuất hàng hóa công nghiệp văn hóa; huy động các nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc...
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình BÙI THỊ NIỀM

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thị Niềm, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho việc sưu tầm, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục. Hàng năm, cùng với công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ bảo tồn, gìn giữ văn hóa truyền thống gắn với phát huy vai trò nòng cốt của các nghệ nhân, người am hiểu văn hóa truyền thống.

Hòa Bình cũng là một trong số ít địa phương thực hiện tốt việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng tại các khu dân cư. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng, duy trì hoạt động, dành thời gian luyện tập và tham gia các buổi biểu diễn, giao lưu. “Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng đã từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình chia sẻ.

Lan tỏa giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững

Với 786 di sản văn hóa phi vật thể, hơn 18 nghìn hiện vật có giá trị của nền “Văn hóa Hòa Bình” đang được bảo tồn, tỉnh xác định đây là nguồn lực, tài nguyên quan trọng để tỉnh khai thác, phát triển du lịch bền vững. Dù vậy, thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa còn những hạn chế. Trong đó, số di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê khoa học còn thấp; một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một, nhất là các loại hình nghệ thuật truyền thống; việc khai thác các giá trị văn hóa, nâng cao hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm du lịch của tỉnh còn hạn chế, thiếu sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, tính cạnh tranh còn thấp…

Giữ gìn bản sắc văn hóa trong hội nhập, phát triển
Nghệ nhân mo thực hiện nghi lễ mo tại lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc). Ảnh: Hải Dương

Nhằm thực hiệu hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy, làm cho giá trị của các di sản văn hóa thấm sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội gắn với phát triển du lịch bền vững, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngày 11.10.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thị Niềm cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tận dụng các cơ hội để xây dựng, làm mới các sản phẩm dịch vụ du lịch; chuyển trọng tâm phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu; quan tâm phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang dấu ấn, đặc trưng riêng. 

Đặc biệt, tỉnh sẽ tăng cường thu hút nguồn lực xã hội phát triển cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, kỹ thuật du lịch. Cùng với đó, dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách đầu tư hình thành các khu du lịch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu du lịch trọng điểm; xây dựng công trình mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa. Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa; mở rộng giao lưu hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp; xây dựng nhân cách con người Hòa Bình phát triển toàn diện.

Trần Tâm