Trên cơ sở thực tiễn và cơ sở dự báo tổng thể đặt ra mục tiêu quy hoạch vùng