Trao bằng công nhận Di tích lịch sử quốc gia và khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, Sơn La