Trà Vinh: 1.619 thủ tục hành chính được rút ngắn 50% thời gian giải quyết 

Xem với cỡ chữ
Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh, đến tháng 10.2020, Trà Vinh đã bố trí cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để rút ngắn 50% thời gian giải quyết đối với 1.619/1949 thủ tục hành chính do bộ, ngành Trung ương quy định, tạo sự hài lòng đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong 3 năm qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền trong tỉnh thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ở huyện, thị, thành phố và xã, phường, thị trấn theo cơ chế một cửa.

Trà Vinh đã thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh và bố trí cán bộ chuyên môn của 14 sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Cùng với Trung tâm của tỉnh, tại thành phố Trà Vinh và huyện Cầu Ngang cũng thành lập Trung tâm hành chính công để phục vụ yêu cầu tư vấn, giải quyết nhu cầu công tác hành chính cho công dân. 7 huyện, thị xã cùng 106 xã, phường, thị trấn còn lại đều bố trí địa điểm, tổ chức cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm giảm bớt sự phiền hà, đi lại nhiều lần của công dân. Hiện nay, tỉnh đã vận hành 1.554/1.949 thủ tục hành chính được tiếp nhận, giao trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Với sự vận hành đồng bộ, tập trung cho công tác cải cách hành chính, tỉnh đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn; tỷ lệ trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều sở, ngành chuyên môn thẩm định trên cùng một thủ tục hành chính chiếm khoảng  0,29%.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, tỉnh tập trung tối đa để đạt 6 mục tiêu vào cuối năm 2020. Cụ thể, tỉnh nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) từ nhóm D lên nhóm C; nâng cao kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) từ nhóm có điểm trung bình thấp lên nhóm có điểm trung bình cao; phấn đấu đạt Chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) từ 85% trở lên và nằm trong nhóm đạt kết quả cao. Tỉnh nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ 5 - 10 bậc so với năm 2018 và mỗi năm tăng 1 hoặc 2 bậc; phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của tỉnh từ 5 bậc trở lên so với năm 2019 (năm 2019 xếp hạng 34/63); xây dựng chính quyền điện tử theo khung kiến trúc 2.0, với khoảng 50% thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4.

Song Hà