TP Hồ Chí Minh xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý rác tái chế 

Xem với cỡ chữ
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh (CITENCO) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) vừa tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác xây dựng các dự án trong các lĩnh vực gồm xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ thu gom, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải có thể tái chế; xây dựng mạng lưới với các nhà tái chế để phát triển mô hình khuyến khích dành cho chất thải có thể tái chế; vận động chính sách để tạo ra cơ chế khuyến khích và điều kiện thị trường thuận lợi cho chất thải có thể tái chế, cũng như truyền thông về phân loại rác tại nguồn đến các hộ gia đình và những người thu gom rác.

Việc ký kết nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong triển khai, thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Quản lý, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải tái chế một cách hiệu quả và giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản xuất không phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Nguồn: ITN

Giám đốc Công ty CITENCO Huỳnh Minh Nhựt cho biết, dự án có mục tiêu thiết lập mạng lưới thu gom chất thải tái chế từ chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo nền tảng xây dựng mô hình Trung tâm xử lý và tái chế chất thải, nhằm thúc đẩy các hoạt động thu gom, thu hồi, tái chế và tái sử dụng nguồn nguyên liệu từ chất thải; giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần, giảm phát sinh chất thải nhựa ra môi trường, gắn với việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về phong trào chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất xanh, sản xuất không phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo vệ môi trường, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

Vân Phi