ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
15:09 10/04/2024

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương
19:12 22/03/2024

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 1012/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Thể chế thúc đẩy đổi mới giáo dục
08:17 11/02/2024

Nghị quyết số 29-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục NGUYỄN ĐẮC VINH cho biết, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 29, Quốc hội đã không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặt mình vào người lao động để lắng nghe và thấu hiểu
15:54 07/02/2024

Luật Bảo hiểm xã hội lần này được sửa đổi cơ bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tại Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, giải quyết căn bản các vướng mắc, bất cập từ thực tiễn. Tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn. Đồng thời, bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là một luật chuyên ngành đặc thù, gắn với quyền lợi của hàng chục triệu người, bảo đảm an sinh cho người lao động nghỉ hưu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết về giám sát chuyên đề thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
19:53 11/12/2023

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 108/2023/QH15 về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu vừa qua. 

NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026
20:08 07/12/2023

Lời tòa soạn: Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
16:32 11/10/2023

Lời tòa soạn: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10.10.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
16:03 06/07/2023

LTS: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký chứng thực ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết: