1 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC: VĂN HOÁ SOI ĐƯỜNG CHO QUỐC DÂN ĐI

Hai chữ “văn hóa” qua những trang nhật ký một thời…
07:18 29/04/2023

Năm 1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời thì gần như đồng thời, tổ chức Văn hóa cứu quốc cũng được thành lập. Điều này cho thấy sự lãnh đạo thấu suốt của Đảng về công tác văn hóa, cả về chủ trương đường lối và tổ chức thực hiện.

Trở lại thời chiến qua những thước phim
20:28 18/04/2023

Điện ảnh Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023).

Đề cương 1943 - kiến tạo dung mạo, nội hàm, hệ giá trị của nền văn hóa Việt Nam
06:28 30/03/2023

Đánh giá cao chủ đề Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943, các đại biểu nhấn mạnh, với những nội dung hay, rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, Tọa đàm một lần nữa khẳng định những giá trị trường tồn và thời sự của “cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa”, góp phần tuyên truyền để toàn dân nhận thức rõ hơn về vai trò của văn hóa trong sự phát triển của xã hội.

Tọa đàm "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử"
09:01 29/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1401- KH/ ĐĐQH15 ngày 20.2.2023 của Đảng Đoàn Quốc hội về tuyên truyền Đề cương về văn hóa Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm với chủ đề "Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử". Chia sẻ tại Tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao chủ đề Tọa đàm đề cập đến vấn đề khó, hay và có ý nghĩa thời sự nóng hổi trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vấn đề nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam là một trong những nhân tố cốt lõi quyết định sự thành bại của quá trình phát triển đất nước... Đây là vấn đề quan trọng, không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai; có ý nghĩa tuyên truyền chính sách về văn hoá của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng…

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam: Soi sáng cho hôm nay
17:37 05/03/2023

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện lịch sử có giá trị hết sức quan trọng đối với cách mạng, kháng chiến, đặt nền móng, có ý nghĩa soi đường cho sự vận động và phương hướng phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Qua những thăng trầm của lịch sử và trong từng bối cảnh cụ thể của quá trình phát triển đất nước, chúng ta đã kế thừa và bổ sung thêm các nội hàm mới...

Phát triển nghệ thuật đỉnh cao - Ngọn cờ đã phất
06:06 15/12/2022

Theo quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSƯT Trần Ly Ly, chủ trương, cơ chế chính sách đã xác định phải phát triển nghệ thuật đỉnh cao như yêu cầu tất yếu, cả hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội đều vào cuộc, đồng sức đưa nghệ thuật đỉnh cao trở thành mũi nhọn của văn hóa Việt Nam.

Văn hóa được quan tâm thiết thực, hiệu quả hơn
05:53 13/12/2022

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, tổng hợp sơ bộ từ các địa phương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, văn hóa đã được quan tâm thiết thực và hiệu quả hơn.

Hệ giá trị con người là trung tâm
06:32 02/12/2022

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Trong đó, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ hiện nay là một trong những nội dung cốt yếu.