Tọa đàm “Nâng cao thể lực, tầm vóc cho thế hệ tương lai”