Hà Nội triển khai 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý cho biết Hà Nội đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Sẽ lựa chọn chính sách có lợi nhất cho người dân

Bài 2: Giảm đại biểu công tác ở cơ quan hành chính

Trên thực tế, do chưa thực sự chú trọng về chất lượng đại biểu, vẫn còn nặng về cơ cấu nên nhiều đại biểu kiêm nhiệm còn nặng về nhiệm vụ chuyên môn ở cơ quan, đơn vị, chưa dành thời gian nghiên cứu, cập nhật thông tin cần thiết phục vụ hoạt động HĐND. Vì vậy, theo Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, Bình Phước, cần giảm số lượng đại biểu công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp, tăng số lượng đại biểu thuộc khối đảng, đoàn thể, hội đặc thù; đại biểu ngoài Đảng nên bố trí là người có uy tín trong cộng đồng nhưng phải bảo đảm chất lượng…

Hiệu quả thiết thực

Từ những chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND đã đem lại những hiệu quả thiết thực, nhất là việc tổ chức kỳ họp không giấy. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho đại biểu cập nhật tài liệu nghiên cứu và tài liệu phục vụ kỳ họp; nâng cấp chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri để mở rộng tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND...

Đổi mới hoạt động HĐND theo hướng hiệu quả, vì dân

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của HĐND theo đúng phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, qua đó khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Thủ đô.

Cơ cấu tổ chức văn phòng chung, sao cho hợp lý?

Lựa chọn phương án nào về cơ cấu tổ chức bên trong Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh cũng phải bảo đảm 2 yêu cầu, đó là: Thực hiện chủ trương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và bảo đảm hiệu quả hoạt động, không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử.

Bài cuối: Vừa kế thừa, vừa tinh giản bộ máy

Xác định địa vị pháp lý là một cơ quan hành chính nhưng có cơ chế hoạt động đặc thù; xây dựng mô hình vừa bảo đảm tính kế thừa các giá trị ưu việt tại các văn bản pháp luật về cơ quan giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh trước đó, vừa bảo đảm thực hiện các chủ trương của Đảng về tinh giản bộ máy; xác định số lượng biên chế căn cứ vào số lượng đại biểu HĐND; tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ… là những vấn đề đặt ra để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy tham mưu, phục vụ HĐND cấp tỉnh.

Bài 6 : Là cơ quan hành chính có vị trí độc lập

Bên cạnh bảo đảm nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, việc xây dựng tổ chức và hoạt động của bộ máy giúp việc của HĐND cấp tỉnh cũng cần phải phù hợp và gắn với tính chất đặc thù của HĐND. Cần xác định rõ bộ máy giúp việc của HĐND có vị trí độc lập, là cơ quan tham mưu, phục vụ cho HĐND nhưng cũng đồng thời là cơ quan hành chính nhà nước.

Bài 5: Bất cập từ thực hiện Nghị định 48

Trong bối cảnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét ban hành nghị quyết quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, thì việc nghiên cứu thực hiện Nghị định 48 nhằm đánh giá các quy định pháp luật và thực trạng hoạt động của bộ máy giúp việc HĐND cấp tỉnh là yêu cầu cần thiết. Đây cũng chính là yêu cầu tổng kết từ thực tiễn nhằm góp ý xây dựng quy định mới phù hợp hơn, khắc phục tồn tại, nâng cao hiệu quả của bộ máy giúp việc cho HĐND.