Hướng dẫn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần tăng thêm so với giấy tờ

- Thứ Tư, 24/05/2023, 18:35 - Chia sẻ

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

Hướng dẫn hồ sơ cấp sổ đỏ cho phần đất tăng thêm -0
Người dân đang giao dịch hành chính về sổ đỏ. Nguồn: ITN

Theo thông tư mới có bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ cũ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất như sau:

Việc cấp giấy chứng nhận mới sẽ áp dụng cho toàn bộ diện tích thực tế thửa đất đang sử dụng (bao gồm diện tích thửa đất thể hiện trên giấy tờ cũ và diện tích đất tăng thêm).

Hồ sơ thực hiện trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận gồm: Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; bản gốc giấy chứng nhận của thửa đất gốc; Bản gốc Giấy chứng nhận và hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất được lập theo quy định của diện tích đất tăng thêm.

Hồ sơ nộp trong trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất bao gồm:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng; bản gốc giấy chứng nhận của thửa đất gốc hoặc các giấy tờ quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013; Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và khoản 16, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của thửa đất gốc đối với trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp giấy chứng nhận; một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có). Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thì phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Thông tư số 02/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20.5.2023

Nguyễn Ngân
#