Đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội

- Thứ Sáu, 03/11/2023, 17:20 - Chia sẻ

Những năm qua, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cơ quan chức năng; cấp ủy, chỉ huy các cấp Quân chủng Hải quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và Đề án Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027 (Đề án 1371) nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Tích cực, chủ động triển khai ở các cấp

Đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội -0
Hội đồng Phối hợp PBGDPL Quân chủng Hải quân sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Nguyễn Bằng

Nhận thức sâu sắc, đúng đắn về vị trí, vai trò công tác tuyên truyền, PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng trong Quân đội, trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của đơn vị; trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đồng thời, tạo cơ sở cho quá trình học tập, huấn luyện, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ chức trách đúng quy định; từng bước đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội, tạo môi trường pháp lý lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng.

Đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội -0
Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2018 tại Trung tâm 47 (Quân chủng Hải quân). Ảnh: Nguyễn Bằng

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Quân chủng Hải quân đã bám sát thực tiễn, tích cực, chủ động triển khai ở nhiều cấp, nhiều ngành, với nhiều lực lượng tham gia; đã kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với công tác quản lý, duy trì kỷ luật. Nổi bật như thành lập Hội đồng Phối hợp PBGDPL ở các cấp; kiện toàn tổ giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch PBGDPL và triển khai thực hiện nghiêm túc; kiểm tra, đánh giá, qua đó tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện trong toàn Quân chủng.

Để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, Quân chủng Hải quân đã tập trung đổi mới về nội dung, hình thức và đối tượng tuyên truyền PBGDPL. Nội dung tuyên truyền phong phú, có chiều sâu, phù hợp với những vấn đề thời sự của đất nước, đặc điểm từng đối tượng, địa bàn, tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, ngoài các nội dung của trên, Quân chủng bổ sung vào kế hoạch từ 2 - 3 chuyên đề; tập trung vào những nội dung liên quan đến tình hình đất nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an toàn giao thông, vấn đề vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Về hình thức PBGDPL, ngoài tổ chức học tập trung, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng tổ chức các hình thức khác như nói chuyện thời sự, thông báo chính trị, đọc báo, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, thi tìm hiểu, sân khấu hóa. Duy trì có hiệu quả các mô hình như "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân", "Mỗi ngày một câu hỏi pháp luật", "Mỗi tuần học một điều luật". Đặc biệt, Quân chủng đang phát huy và thực hiện hiệu quả mô hình "Lấy vụ việc vi phạm làm chủ đề sinh hoạt chính trị".

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 1371

Đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội -0
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân. Ảnh: Nguyễn Bằng

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng, đối tượng tuyên truyền cũng được các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng mở rộng đến cán bộ, nhân dân các địa phương, nhất là đối tượng ngư dân sinh sống và lao động trên biển, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, phạm vi tuyên truyền cả trên đất liền, biên giới, biển, đảo.

Hiện nay, Quân chủng Hải quân đã kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa công tác tuyên truyền biển, đảo và Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” với thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đặc biệt với 28 tỉnh, thành phố ven biển. Phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của Hải quân với hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cho ngư dân trên biển. Có thể nói, đây là biện pháp cụ thể hóa Đề án 1371, góp phần giúp nhân dân, ngư dân nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm trong tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Từ thực tiễn thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL của Quân chủng, đặc biệt là trước yêu cầu cao xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thời gian tới, Quân chủng Hải quân xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và Đề án 1371. Trong đó, tập trung phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác PBGDPL theo hướng sâu sát cơ sở, bám nắm nhu cầu bộ đội, tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, PBGDPL với quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ; kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phòng ngừa vi phạm; phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức, biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác PBGDPL; phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác PBGDPL; phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm đã được khẳng định; bám sát thực tiễn sinh động trong môi trường Quân đội để bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp với nhu cầu pháp luật của bộ đội và tính chất, nhiệm vụ của đơn vị.

Đưa văn hóa pháp luật vào đời sống bộ đội -0
Phổ biến Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia ở Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân. Ảnh: Nguyễn Bằng

Tăng cường giáo dục bổ trợ và các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật; tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt Đề án 1371, tuyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đóng quân, nhất là ngư dân làm ăn trên biển. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong triển khai tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và phối hợp chặt chẽ với các địa phương ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động thực hiện pháp luật để nâng cao ý thức pháp luật của bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân, gia đình trong việc giáo dục pháp luật cho quân nhân; chăm lo, tạo điều kiện, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng tự giác phấn đấu, rèn luyện theo các chuẩn mực pháp luật đề ra.

Nguyễn Bằng
#