TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH 

Xem với cỡ chữ