TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN 

Xem với cỡ chữ