Thường trực Ủy ban Xã hội thẩm tra dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi)