Thường trực Ủy ban Pháp luật thẩm tra sơ bộ thi hành Hiến pháp, pháp luật và ban hành văn bản quy định chi tiết