Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 

Xem với cỡ chữ
Sáng 18.9, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh thành phố với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến trong hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội 

Khẳng định niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Mặt trận, đặc biệt là sự nhiệt tình, tận tụy với công việc của cán bộ ở cơ sở; các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe Nhân dân nói”, “nói cho Nhân dân nghe". Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước.

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày báo cáo tại Đại hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, bài học từ cuộc chiến với đại dịch Covid-19 vừa qua đã khẳng định thêm niềm tin vững chắc vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, nhanh nhạy, hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ về hưu, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhân sỹ, trí thức... Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; thật sự góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Báo cáo về kết quả phòng trào thi đua, công tác khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng “Phong trào toàn dân chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; nâng cao ý thức của cả cộng đồng trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham  nhũng, lãng phí…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng

Tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đại hội thi đua yêu nước là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2020). Trong 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn để đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận đã động viên nhân dân phát huy dân chủ, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; mở rộng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Chúc mừng những thành tích to lớn và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Thủ tướng gửi lời cảm ơn đến tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Có nhiều hành động và việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân gặp khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng bị thiên tai...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân tiêu biểu tại điểm cầu Trung ương

Thực hiện tư tưởng đại đoàn kết và thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thử tướng tin tưởng, sau Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được nhân lên; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước; 40 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 136 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt nam.

Tin và ảnh: Trung Thành