Sổ tay

Thu - chi minh bạch 

Xem với cỡ chữ

Điều 10.1 Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai quy định về công khai nguồn thu, chi quỹ trung ương với các nội dung phải công khai như: Thông tin cơ bản về quỹ; Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch hoạt động hàng năm; Báo cáo quyết toán thu, chi và nội dung chi; Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm; Báo cáo về thực trạng quản trị, cơ cấu tổ chức của quỹ.

Tuy nhiên, tại Điều 9 Dự thảo quy định thêm một số tài liệu về chế độ tài chính của Quỹ trung ương, gồm kế hoạch hoạt động, kế hoạch thu, kế hoạch chi tài chính, báo cáo quyết toán đều đã được lập. Đây đều là các tài liệu cần thiết để người dân và doanh nghiệp giám sát xem tiền của mình đã được thu chi, sử dụng như thế nào; hơn nữa các tài liệu này cũng đã được chuẩn bị và không có yếu tố bí mật nhà nước. Chính vì thế, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng, cần bổ sung vào Điều 10.1 về việc công khai các tài liệu liên quan đến chế độ tài chính của quỹ trung ương.

Bổ sung thêm các tài liệu về chế độ công khai tài chính của quỹ trung ương; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc công khai quỹ của địa phương là những góp ý đáng lưu ý của cộng đồng doanh nghiệp xung quanh Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (Dự thảo).

Theo báo cáo của Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 15.10.2020 có 60/63 tỉnh, thành phố tiến hành thu quỹ, tổng quỹ thu được là 3.500 tỷ đồng; có 3 địa phương cho đến nay không lập quỹ là Lai Châu, Quảng Bình, Bạc Liêu. Ngoài ra, còn rất nhiều địa phương có thu nhưng không chi, hoặc chi rất thấp. Điển hình như Yên Bái thu 12,8 tỷ đồng, Ninh Bình thu 17,4 tỷ đồng, Quảng Trị 2,9 tỷ đồng, Thừa Thiên Huế thu 8,9 tỷ đồng, Quảng Ngãi 10,3 tỷ đồng, Bình Định 27 tỷ đồng, Ninh Thuận 1,8 tỷ đồng nhưng tất cả các địa phương này đã không chi bất kỳ đồng nào từ Quỹ Phòng chống thiên tai. Hoặc, có những địa phương thu rất tốt như Bà Rịa - Vũng Tàu thu 47,3 tỷ đồng nhưng chỉ chi có 48 triệu đồng, Điện Biên thu 16.9 tỷ đồng nhưng chi 45 triệu đồng.

Chính vì thế, việc công khai thu, chi quỹ của địa phương; sử dụng hiệu quả quỹ của địa phương đã nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Điều 21, Dự thảo quy định: Địa phương phải công khai báo cáo quyết toán thu - chi, nội dung chi theo địa bàn cấp huyện trên website của UBND cấp tỉnh. Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy, 1/63 tỉnh (Bình Dương) có báo cáo chi tiết đến từng dự án/hoạt động sử dụng quỹ để doanh nghiệp và người dân có thông tin để giám sát trên thực tế; 2/63 địa phương (Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh) có báo cáo về số tiền chi cho các quận, huyện, đơn vị trong tỉnh, nhưng không chi tiết từng hoạt động. Tất cả các địa phương khác không có thông tin báo cáo về việc sử dụng quỹ. Thực tế này cho thấy, các quy định về công khai thu chi quỹ chưa hiệu quả.

Góp ý vào các quy định này, VCCI đề nghị thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định như: Phải công khai chi tiết từng dự án/hoạt động sử dụng quỹ, chứ không chỉ công khai số tiền chi cho địa bàn cấp huyện; quy định cụ thể thời điểm các quỹ của địa phương phải hoàn thành việc báo cáo, đăng tải thông tin trên website; quỹ trung ương định kỳ hàng năm giám sát việc công khai thông tin của các quỹ của địa phương, báo cáo nội dung này trên website của quỹ trung ương, đi kèm với đường dẫn (link) đến các website của địa phương đăng tải thông tin…

Nguyễn Minh