Thông tin về quản trị và các dịch vụ 

Xem với cỡ chữ
Vào đầu nhiệm kỳ, người đứng đầu các bộ phận quản trị của Nghị viện có trách nhiệm giới thiệu cho nghị sĩ về các dịch vụ mà họ cung cấp, giải thích về từng dịch vụ quản trị có sẵn cũng như cách sử dụng các dịch vụ đó.
Phòng họp Hạ viện của Tòa trụ sở Nghị viện mới
Nguồn: ITN

Bộ phận quản trị sẽ thông tin cụ thể cho nghị sĩ về hệ thống lương bổng, trợ cấp, phụ cấp và các điều kiện để nhận lương hưu của tiểu bang; ngoài ra họ cũng sẽ được phổ biến về chế độ xe, đi lại từ trụ sở làm việc tới văn phòng ở địa phương.

Ban Thư ký cũng tranh thủ trong giai đoạn đón tiếp, bồi dưỡng nghị sĩ đầu nhiệm kỳ làm hộ chiếu công vụ cho những thành viên chưa từng được cấp hộ chiếu. Cùng với đó, Ban Quan hệ Công chúng liên hệ với các bộ tương ứng của Chính phủ để lấy cho các nghị sĩ tài liệu liên quan. Điều này giúp bảo đảm cho nghị sĩ có được tất cả các tài liệu mà họ cần trong nhiệm kỳ.

Bộ phận nghiên cứu và thư viện chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu thông tin của nghị sĩ. Bộ phận này sẽ có buổi giới thiệu về các dịch vụ nghiên cứu sẵn có; phỏng vấn từng nghị sĩ để biết được mối quan tâm đặc biệt của họ đến từng lĩnh vực, vấn đề. Quyền truy cập internet cũng là một trong những nội dung quan trọng, là công cụ để nghị sĩ truy cập thông tin cập nhật cũng như phục vụ mục đích liên lạc nội bộ. Do đó bộ phận công nghệ thông tin chịu trách nhiệm giới thiệu với các thành viên mới về nơi truy cập các tiện ích internet trong tòa nhà Nghị viện. Bộ phận này cũng sẽ có buổi đào tạo cơ bản về việc sử dụng hệ thống internet, một số ứng dụng nội bộ phục vụ cho quá trình liên lạc và truy cập thông tin sau này…

Là một phần của nỗ lực cải cách hệ thống quản trị, Nghị viện Zimbabwe đã thành lập các Trung tâm Thông tin khu vực bầu cử (Parliamentary Constituency Information Centres - PCIC) tại 120 Hội đồng địa phương để phục vụ nhu cầu thông tin về các khu vực bầu cử cũng như các đầu mối thông tin, liên lạc giữa các nghị sĩ ở Trung ương với địa phương nơi họ ứng cử.

PCIC cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội ở các cấp địa phương: phường, quận và tỉnh. PCIC là dịch vụ của Nghị viện, do vậy các nghị sĩ có thể sử dụng PCIC cho mục đích công cộng bất kể nghị sĩ đó thuộc đảng phái chính trị nào. Phòng Quan hệ Công chúng chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ có sẵn thông qua các PCIC. Nghị viện nhấn mạnh tính chất phi đảng phái của các PCIC và văn phòng ở địa phương để bảo đảm rằng các nghị sĩ không biến các văn phòng nghị sĩ ở địa phương thành bộ phận mở rộng của văn phòng đảng của họ. Trong giai đoạn đón tiếp, bồi dưỡng nghị sĩ và giới thiệu về Nghị viện, Ban Thư ký cũng giải thích cho các nghị sĩ về các điều kiện kèm theo phí tiện ích mà Nghị viện có trách nhiệm thanh toán cũng như cách thức quản lý vấn đề này.

Vũ Quỳnh