Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khóa XIV:

Thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị TP Hồ Chí Minh 

Xem với cỡ chữ
Sáng nay, 16.11, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua với 428 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 88,80% tổng số ĐBQH, trong đó, có 420 đại biểu, bằng 87,14% tổng số ĐBQH tán thành. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết gồm 11 điều quy định về: tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; HĐND Thành phố; UBND, Chủ tịch UBND Thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND quận và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận; nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thành phố thuộc Thành phố; UBND, Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phườngvà nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường; điều khoản thi hành; điều khoản chuyển tiếp.

 

Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Trước đó, trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, tại Điều 1 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc đề xuất mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố như Chính phủ đã trình đã được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019 cũng như phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu phát triển của Thành phố, có sự đồng thuận của người dân và dựa trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của việc thí điểm không tổ chức HĐND tại quận, huyện, phường trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 từ năm 2009 đến năm 2016. 

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giữ quy định mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Thành phố như dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội gồm: chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND Thành phố và UBND Thành phố. Chính quyền địa phương ở quận là UBND quận, là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố. Chính quyền địa phương ở phường là UBND phường, là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của UBND Thành phố, UBND quận, UBND thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc Thành phố.

Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. 

Về điều khoản chuyển tiếp, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với cán bộ, công chức phường để tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm tính liên thông trong việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức phường của Thành phố khi tổ chức chính quyền đô thị như đối với công chức từ cấp huyện trở lên. Tiếp thu ý kiến này, tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết quy định từ ngày 1.7.2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1.7.2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

Khoản 4 Điều 4 quy định việc sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã quy định tại các điểm a, d, đ, e và g khoản 2 Điều 61 của Luật Cán bộ, công chức  công tác ở các phường tại Thành phố vẫn thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1.1.2021 và việc tổ chức chính quyền đô thị được thực hiện từ ngày 1.7.2021.

Tin: Hồ Long; Ảnh: Lâm Hiển