Thời gian công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 

Xem với cỡ chữ
Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất là ngày 12.6.2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).