Hà Nội

Thi đua xây dựng nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, hiện nay thành phố có 12/18 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, huyện Đan Phượng có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 368/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 96,3%, trong đó, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nhiều địa phương “cán đích”

Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì là xã miền núi, gặp nhiều khó khăn, đời sống của đồng bào chưa cao, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Bám sát chỉ đạo của thành phố và huyện Ba Vì, từ năm 2012 xã Vân Hòa đã bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, tích cực tuyên truyền trong việc hiến đất làm đường, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế. Tính đến tháng 4.2021, toàn xã đã huy động được tổng mức gần 305 tỷ đồng để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí. Dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng toàn xã đã huy động được gần 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa trong Nhân dân.

Khai mạc Ngày hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội

Hà Nội phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đến nay xã Vân Hòa đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chí hiện cơ bản đạt là: Trường học, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và pháp luật. Đặc biệt, địa phương không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá, xã Vân Hòa đạt 96,9 điểm đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới tới năm 2020 của huyện Thạch Thất, sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền huyện và sự đồng lòng nhất trí cao của Nhân dân, đến hết năm 2017, 21/22 xã thuộc huyện đã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, xã Thạch Hòa nằm trọn trong quy hoạch đô thị Hòa Lạc nên không tiến hành xây dựng nông thôn mới).

Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, huyện Thạch Thất đã có 9/9 tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới quy định tại Quyết định số 558/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, về tiêu chí quy hoạch, đến hết năm 2020 hệ thống quy hoạch chung đã được phủ kín trên phạm vi toàn huyện; 19/21 xã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo thông tư của Bộ Xây dựng… Phấn đấu đến năm 2025, huyện Thạch Thất cơ bản không còn hộ nghèo (theo tiêu chí của thành phố). Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý trong ngày đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp, làng nghề có trạm xử lý nước thải 100%.

Hướng tới nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT về tổ chức phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025.

Về nội dung thi đua, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các quận và đơn vị thuộc thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng vùng nguyên liệu nông sản an toàn gắn với mã vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Cùng đó, triển khai có hiệu quả đề án “Trung tâm thiết kế sáng tạo và giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái của quốc gia tại Hà Nội”; đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ đối với các huyện, thị xã thuộc thành phố trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với các huyện, thị xã đã được công nhận hoàn thành nông thôn mới thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các huyện chưa được công nhận hoàn thành nông thôn mới, thi đua hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Đối với xã, thi đua phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao hoặc kiểu mẫu vượt trước (hoặc bảo đảm) tiến độ đăng ký, có số lượng sản phẩm được thành phố công nhận đạt sản phẩm OCOP vượt (hoặc bảo đảm) kế hoạch được giao...

Đối với các doanh nghiệp, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới (tiền mặt, công trình phúc lợi...); phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp, thi đua nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Cá nhân tham gia phong trào thi đua thông qua các hoạt động, việc làm nhằm đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt để xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn thành phố; có phát minh sáng chế, sản xuất giỏi, có thu nhập cao nhằm góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Các tổ chức, các hội, các hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh... thi đua tích cực tham gia phong trào thông qua các hoạt động, việc làm nhằm đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai, tiền mặt để xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn thành phố; có phát minh sáng chế, sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng ở địa phương nhằm góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Việt Anh