Thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã ký và ban hành Quyết định số 1549/QĐ-KTNN về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam gồm 9 thành viên: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ là Trưởng Ban; Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước (KTNN) chuyên ngành VI Nguyễn Anh Tuấn là Phó Trưởng Ban; 4 Lãnh đạo và 3 Trưởng phòng của Vụ Tổng hợp, Trung tâm Tin học, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (CĐ&KSCLKT) là thành viên.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước:

Tổ chức triển khai thí điểm cuộc kiểm toán từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với mục tiêu, nội dung, quy mô, thời gian và cách thức tổ chức kiểm toán phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi.

Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và cuộc kiểm toán thí điểm đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các điều kiện để thực hiện cuộc kiểm toán từ xa; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước bổ sung, điều chỉnh quy trình, phương pháp kiểm toán phù hợp với các cuộc kiểm toán từ xa (nếu cần).

Định kỳ báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước kết quả thực hiện và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước đối với các vấn đề vướng mắc để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Ban Chỉ đạo triển khai thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có nhiệm vụ thành lập Tổ giúp việc và chỉ đạo các đơn vị thuộc KTNN phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng Ban phân công, KTNN chuyên ngành VII là Thường trực giúp việc, có trách nhiệm làm đầu mối, bảo đảm duy trì chế độ thông tin, báo cáo, tổng hợp và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu. Ban Chỉ đạo sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 19.8.2021, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long; Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Huỳnh Quang Liêm về việc hợp tác thúc đẩy thực hiện kiểm toán từ xa VNPT.

Để tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với quá trình chuyển đổi số trong tương lai, năm 2022, KTNN lựa chọn VNPT là đơn vị thí điểm để tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán từ xa trên môi trường số; đồng thời VNPT cũng là đơn vị tư vấn, hỗ trợ KTNN trong việc ứng dụng CNTT phục vụ kiểm toán trong môi trường số.

Theo đề nghị của KTNN, để phối hợp tổ chức cuộc kiểm toán từ xa, VNPT và các đơn vị thành viên sẽ phải triển khai ngay việc số hóa toàn bộ các văn bản quản lý điều hành, sổ kế toán và các chứng từ kế toán; phối hợp với KTNN thực hiện trao đổi dữ liệu qua Cổng trao đổi thông tin của KTNN; có các quy định và giải pháp cho phép tích hợp, trao đổi, cấp quyền truy cập cho KTNN thực hiện việc truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống quản trị doanh nghiệp; có hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ với hạ tầng của KTNN để có thể truyền dữ liệu kịp thời, hiệu quả; có các giải pháp bảo mật và đảm bảo tính xác thực của các dữ liệu điện tử cung cấp cho KTNN…

Theo Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm, VNPT sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng CNTT, dữ liệu, phối hợp  chặt chẽ với KTNN trên tinh thần vừa triển khai vừa hoàn thiện. Ngoài ra, với vai trò là nhà cung cấp các giải pháp về CNTT, VNPT sẵn sàng tư vấn các giải pháp tối ưu hóa hệ thống ứng dụng CNTT của KTNN, xây dựng hạ tầng dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ hoạt động kiểm toán; tư vấn, hỗ trợ công tác chuẩn hóa, hệ thống định danh và xác thực hiện tử phục vụ trao đổi, kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu; các giải pháp lưu trữ, tìm kiếm thông minh, an toàn thông tin; hỗ trợ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT của KTNN đặc biệt là các lĩnh vực mới như quản trị dữ liệu, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức, kỹ năng quản trị, triển khai các dự án CNTT…

Minh Hương