Thành viên Chính phủ sau khi kiện toàn 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội đã bầu Thủ tướng, phê chuẩn 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trường ngành. Như vậy, sau kiện toàn, bộ máy Chính phủ hiện có 28 thành viên.