Tham vấn chuyên gia xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi) 

Xem với cỡ chữ
Ngày 13.4, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tổ chức Hội nghị tham vấn chuyên gia về tình hình thực hiện Luật Điện ảnh và góp ý xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì hội nghị.

Luật Điện ảnh được Quốc hội ban hành năm 2006, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động điện ảnh phát triển, thu được những thành tựu nhất định, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Tuy nhiên, như Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh nhận định, những năm qua, nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã nêu rõ chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa nhằm đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa khai thác và phát huy những tiềm năng và giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam; khuyến khích xuất khẩu sản phẩm văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Hội nghị  

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tác động làm thay đổi từ phương thức sản xuất, phát hành, phổ biến phim đến nhu cầu, cách tiếp cận, hưởng thụ tác phầm điện ảnh của người dân. Thực tế đó đòi hỏi một đạo luật mới về điện ảnh ra đời nhằm luật hóa chủ trương của Đảng, phát triển ngành công nghiệp điện ảnh phù hợp thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội Khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10.2021) và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 6.2022). Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra Dự án Luật, thời gian vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành liên quan; làm việc với các tổ chức, hiệp hội về điện ảnh; khảo sát thực tiễn tại một số địa phương và một số cơ sở điện ảnh trong cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Hội nghị  

Tại hôi nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung: Đánh giá tình hình thi hành Luật Điện ảnh hiện hành; đồng thời, góp ý cho dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) về phạm vi điều chỉnh và các khái niệm; chính sách của Nhà nước đối với hoạt động điện ảnh; phân cấp, phối hợp trong quản lý nhà nước về điện ảnh; quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh (nguyên tắc hoạt động, nguồn thu, phương thức quản lý); sản xuất phim bằng nguồn ngân sách Nhà nước; chính sách thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh...

Sau Hà Nội, Ủy ban tiếp tục tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia tại TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật.

Ng. Phương