Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV của CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Tập trung xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn