Tập trung giải pháp tích cực để phục hồi và phát triển ngành du lịch