Tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đúng lộ trình