Tập huấn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và cán bộ công chức liên quan trong thực hiện thủ tục mới trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức 9 đợt tập huấn.

Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (ủy ban 1899), sau cuộc họp lần thứ 6 của Ủy ban (tháng 2.2020), Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ tích cực triển khai các thủ tục hành chính mới thông qua NSW.

Cụ thể, triển khai chính thức thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với 10 thủ tục hành chính mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế; xây dựng mới và đã hoàn thành kiểm tra kết nối, đang chuẩn bị triển khai chính thức 14 thủ tục hành chính mới của Bộ Công thương (6 thủ tục), Bộ Quốc phòng (6 thủ tục), Bộ Y tế (2 thủ tục); xây dựng mới và đang trong quá trình kiểm thử đối với 9 thủ tục hành chính mới của Bộ Y tế; khởi động triển khai 1 thủ tục của Ngân hàng Nhà nước.

Cập nhật hết tháng 8.2020, có 200 thủ tục hành chính đã được triển khai chính thức tăng 12 thủ tục so với năm 2019 và 23 thủ tục thực hiện kết nối để chuẩn bị triển khai chính thức. Về kết quả thực hiện, có trên 3,2 triệu hồ sơ của trên 40 nghìn doanh nghiệp thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong quá trình triển khai, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, đơn vị liên quan tổ chức 9 đợt tập huấn triển khai các thủ tục mới; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua NSW thông qua Bộ phận hỗ trợ thường trực (Helpdesk) của Tổng cục Hải quan…

Vân Phi