Tập huấn kỹ năng ghi biên bản, tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội tại phiên họp tổ