Tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Xem với cỡ chữ
Sáng 29.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho hơn 250 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Hoàng Vĩnh Bảo khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho biết, từ cuối năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, tích cực ủng hộ, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia Quốc hội, HĐND các cấp, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong Nhân dân, động viên quần chúng Nhân dân nêu cao ý thức, thái độ tích cực trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong đó, trọng tâm của công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử tập trung vào: Vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, HĐND trong bộ máy nhà nước; phân tích, làm rõ bản chất Nhà nước ta là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; quyền dân chủ của Nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội Khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

Toàn cảnh hội nghị

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông tin về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật.

Tuyên truyền để mọi cử tri tự giác, tích cực, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội Khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch. Thông tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri bỏ phiếu thuận lợi.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân. Tuyên truyền về kết quả bầu cử và trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội giới thiệu các quy định pháp luật về bầu cử

Hội nghị đã nghe TS Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội giới thiệu các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; TS Đinh Thị Mai, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị cũng đã trao đổi cụ thể về một số tình huống cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; các lưu ý trong quá trình tác nghiệp về bầu cử, đặc biệt là lưu ý trong công tác thông tin tuyên truyền về các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử và trong ngày bầu cử để bảo đảm tính công bằng, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật về bầu cử.

Từ nay đến ngày bầu cử 23.5.2021, công tác tuyên truyền tập trung vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XIV; đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử... Đặc biệt, 15 ngày trước ngày bầu cử, cần tập trung tuyên truyền với tần suất cao nhất. Các doanh nghiệp viễn thông di động thực hiện việc nhắn tin tới các thuê bao điện thoại di động trên toàn quốc về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23.5.2021. Sau ngày bầu cử, từ 24.5 – 10.6.2021, công tác thông tin, tuyên truyền tập trung vào kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026... 

Nguyễn Bình