Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV giai đoạn 2020-2025

Tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị