Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Tạo động lực phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc 

Xem với cỡ chữ
Không chỉ đưa ra những đánh giá khách quan, toàn diện về thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội còn đặc biệt nhấn mạnh đến những dư địa mới mà tỉnh có thể mở rộng để tạo đà phát triển. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhận được nhiều giải pháp quan trọng khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; kịp thời phát hiện và giải quyết những mâu thuẫn, thách thức, nhằm đưa tỉnh đến những tầm cao mới trong tầm nhìn dài hạn.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã thể hiện khát vọng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đánh giá là muốn đạt được thì quá trình hiện thực hóa phải thật sự nỗ lực với quyết tâm cao độ. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân/người cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới.

Nhấn mạnh về mục tiêu đưa Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; vị thế, hình ảnh của tỉnh nâng lên tầm cao mới, theo Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Văn Năm, cần huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tâm, có tầm; vừa hồng, vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới… Đồng thời, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, trong sạch, vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ. Chú trọng tuyển chọn những người có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, trung thực, gương mẫu, công tâm để bổ sung vào đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ.

Còn theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Hữu Bàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo. Phát huy dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, để MTTQ các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.

Đại biểu Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu thảo luận tại tổ

Ảnh: P. Nam 

Quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tại các phiên thảo luận tại tổ và hội trường, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần có sự quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ khi lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội, có định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Theo đại biểu Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa: Cần tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về đất đai, mặt bằng với hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tiềm năng. Đặc biệt, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu đưa ra những nguyên vật liệu mới cho phát triển công nghiệp, tránh lạm dụng khai thác, sử dụng tài nguyên thô. Có cơ chế ưu tiên, ưu đãi các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư lâu dài trên địa bàn; khuyến khích và có cơ chế để phát triển doanh nghiệp địa phương.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bùi Thị Thu Thủy đánh giá: Những năm gần đây, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn có chuyển biến rõ nét. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Để tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh cần tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng PCI. Trong đó, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ này là một trong những giải quyết trọng tâm.

Tại Đại hội, một số ý kiến đề xuất tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng khung nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, có Nghị quyết chuyên đề về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục có chủ trương hỗ trợ cứng hóa đường giao thông nông thôn; có giải pháp đột phá trong giải quyết vấn đề môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản; quan tâm nhiều hơn đến vùng miền núi, dân tộc thiểu số; chất lượng nguồn lao động có tay nghề; giải quyết tốt vấn đề an ninh chính trị, an ninh trật tự ở cơ sở.

Đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Trong 4 đột phá chiến lược Báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có tính chất quyết định. Cụ thể, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vẫn phải được ưu tiên hàng đầu và đi trước một bước để tạo động lực thúc đẩy phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề xuất, cần quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển các không gian xanh, dịch vụ tiện ích để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ là tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chú trọng đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng văn hóa, xã hội. Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ thay đổi phương thức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và cung cấp các dịch vụ tiện ích, chất lượng, kịp thời, minh bạch đáp ứng tốt cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Với nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã khép lại bằng quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, sức sáng tạo, khát vọng đổi mới và mọi nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

MẠNH TUÂN